Tesoro 250g Bohnen
TESORO Kaffeebohnen
CHF 9.80
ANGELITO Kaffeebohnen
CHF 9.80
CONCIERTO Kaffeebohnen
CHF 9.80
PARADISO Kaffeebohnen
CHF 9.80
Mafioso 250g Bohnen.
MAFIOSO Kaffeebohnen
CHF 9.80
REBELLO Espresso
CHF 13.40
PACIFICO Decaf
CHF 13.40
PASSIONATO Lungo
CHF 13.40
CAPITANO Espresso
CHF 13.40
entkoffeiniert-decaf
PACIFICO koffeinfrei
CHF 57.00
Ristretto
REBELLO Ristretto
CHF 57.00
Espresso
CAPITANO Espresso
CHF 57.00
Lungo
PASSIONATO Lungo
CHF 57.00
PERU Geisha Rohkaffee (Bio)
CHF 245.00
Peru Robusta Rohkaffee (Bio)
CHF 69.00
Brasilien Rohkaffee (Bio)
CHF 69.00
Single Farm Arabica
PERU Arabica Rohkaffee (Bio)
CHF 69.00
COLOMBIA Rohkaffee (Bio)
CHF 69.00